Alkylatbensin – det bättre valet

Alkylatbensin är samlingsnamnet på de finaste och renaste petroleumfraktioner som går att framställa. Flera farliga kolväten som finns i handelsbensin är i stort sett helt borta i alkylat – arener och alkener, svavel och bensen. Detta tillsammans med lägre ångtryck gör alkylatbensin till en produkt som är klart mindre irriterande och hälsofarlig än vanlig bensin.

Skillnaden på en alkylat och vanlig bensin märks direkt, inte bara på att det luktar mindre och att du slipper yrsel – även motorn mår bättre och går renare, fri från sot och störande partiklar. På lång sikt startar även din arbetsmaskin lättare, framförallt efter stillestånd i flera månader.  Perfekt för din gräsklippare när säsongen startar!

Alkylatbensin innehåller praktiskt taget inga aromater och användning av alkylatbensin i 2-taktsmotorer har visat sig kunna minska de mest oönskade emissionerna, PAH (polyaromatiska kolväten), med 80–90 %. Många PAH är cancerogena, andra är akut-toxiska. PAH är bl.a. det ämne som dubbade vinterdäck river upp från asfalten.

Enligt svensk standard SS 1515461 följer och om möjligt överträffar vi de krav och specifikationer som ställs. Läs mer om alkylatbensin och fördjupa dig lite i vad alkylat är under respektive produkt >>