Vår Miljö

Lefab Produktion AB är ett produktionsföretag som utvecklar, förädlar och fyller kemikalier av olika slag, framförallt brandfarliga kemikalier. Det är vår målsättning att bedriva ett aktivt och effektivt arbete med Hälsa, Miljö och Säkerhet. Följa gällande lagstiftning kring kemikaliehantering, arbetsmiljö och övriga tillstånd för hantering av brandfarliga produkter.

Vi har arbetat med miljöanpassade kemikalier under lång tid, framförallt bränslen av olika slag. Det är normalt för oss att alltid tänka på det bästa för miljön, ersätta additiv och tensider till mer miljöanpassade i den mån vi kan. Samtidigt vill vi också att ge förslag och påverka våra leverantörer att så att vi tillsammans blir en milstolpe för miljön och framtida generationer.

VÅR MILJÖPOLICY:

Lefab Production  skall i sin verksamhet sträva efter att ständigt förbättra hanteringen av sina produkter samt verka inom de lagar och krav som gäller. Se till att vår hälsa och vår miljö skyddas på bästa sätt. Detta genom återkommande utbildning och engagemang hos sina medarbetare och företagsledning. Återvinning skall prioriteras för att minska spill.

Bild1. miljödiplomering

Vi är miljöcertifierade enligt Göteborgsmodellen, med syfte att öka insikten och förståelsen för att bedriva ett aktivt och lönsamt miljöarbete som leder till en hållbar utveckling sett ur miljöperspektiv.